عصر مفرغ از 3,500 پیش از میلاد تا 1,500 پیش از میلاد (5500 سال پیش تا 3500 سال پیش)

  • مفرغ کهن از 3,500 پ. م. تا 2,500 پ. م.
  • مفرغ میانی از 2,500 پ. م. تا 2,000 پ. م.
  • مفرغ جدید از 2,000 پ. م. تا 1,500 پ. م.

عصر آهن از  1,500 پیش از میلاد تا 559 پیش از میلاد (3500 سال پیش تا 2559 سال پیش)

  • عصر آهن I از  1,500 پ. م. تا 1,200 پ. م.
  • عصر آهن  II از 1,200 پ. م. تا 850 پ. م.
  • عصر آهن III از 850 پ.م تا 559 پ. م.

پادشاهی عیلام از 3,300 پیش از میلاد تا 539 پیش از میلاد (5300 سال پیش تا 2539 سال پیش)

  • عیلام عطیق از 3,300 پیش از میلاد تا 2,700 پیش از میلاد
  • عیلام کهن از 2,700 پیش از میلاد تا 1,500 پیش از میلاد
  • عیلام میانی از 1,500 پیش از میلاد تا 1,100 پیش از میلاد
  • عیلام جدید از 1,100 پیش از میلاد تا 539 پیش از میلاد

پادشاهی ماد حدود ۶۷۸ پ.م. تا حدود ۵5۹ پ.م.

شاهنشاهی هخامنشی  از  ۵۵۹ پ.م. تا ۳۳۰ پ.م.

دوران اسکندر مقدونی از  330 پ.م. تا 323 پ.م.

دوران جنگ سرداران اسکندر از  323 پ.م. تا 313 پ.م.

پادشاهی سلوکی از  ۳۱۲ پ.م. تا 250 پ.م.

شاهنشاهی اشکانی از  250 پ.م. تا 224 میلادی

شاهناهی ساسانی از 224 میلادی تا 651 میلادی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.