مراسم عاشورای حسینه اعظم زنجان

تکم گردانی

کوسا گلین

کوسا گلینآیین و مراسم زیارتی کلیسای تادئوس مقدس