برنامه‌های پیش رو باشگاه شیرو

دوشنبه هرهفته
پیمایش کوه عظیمیه (بیجی کوه)
12و13 مهر
پیمایش دره های گوزلک و مین رگ
3 تا 5 آبان
دوره تکنسین نجات آب خروشان ( حرفه ای )