برنامه‌های پیش رو باشگاه شیرو

تمرینات هفتگی دره نوردی باشگاه شیرو

ثبت نام

تمرینات هفتگی دو و آمادگی جسمانی

ثبت نام

پیمایش هفتگی تیم کوه نوردی

ثبت نام

17 تیر

پیمایش دره زیبای پنو ثبت نام

27 تیر

کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان ثبت نام

30 تیر

کارگاه اموزشی مبانی جستجو در کوهستان ثبت نام

6 مرداد

کارگاه اموزشی نقشه خوانی  ثبت نام

2 شهریور

دوره کاراموزی سنگ نوردی(ویژه بانوان) ثبت نام