برنامه‌های پیش رو باشگاه شیرو

دوشنبه هرهفته
پیمایش کوه عظیمیه (بیجی کوه)
ویژه برنامه 14 تا 18 خرداد ماه خانواده شیرو