برنامه‌های پیش رو باشگاه شیرو

دوشنبه هرهفته
پیمایش کوه عظیمیه (بیجی کوه)