لیست دره های البرز

لیست دره های استان البرز دره تکاوران اولین دره گشایش شده در ایران توسط تگاوران ارتش شاهنشاهی دره هفت چشمه

لیست دره های ایلام

لیست دره های استان ایلام ویژدرون الماس نور تیمه مزینه تلخاب لول باجک آوازک

لیست دره های تهران

لیست دره های استان تهران دره اناری منطقه وردیج دره مراد بیک کوهستان توچال دره پشت قلعه کوهستان توچال پس

لیست دره های خوزستان

لیست دره های استان خوزستان کلنگچین قاسمی رودکلو دره آریا تنگ وان

لیست دره های فارس

لیست دره های استان خوزستان رغز پا قلعه سجک گندآویز مخ نارو آب باریک دم اسب تنگ خشک لا کنگره

لیست دره های قزوین

لیست دره های استان قزوین اشکاک لطر کش توان مرگ سفید آب درگ باغستان تنوره آزاد رود گازارخان میج اندج

لیست دره های گلستان

لیست دره های استان گلستان تیلسره چاشت خوران لوه جنگل گلستان اوگت‌گته شیرآباد تل انبار کندسکوه پارادایز چلم ریز مرده

لیست دره های گیلان

لیست دره های استان گیلان چاکرود لبزا اسمان رود سیاه کل سرا زارود دیورود میلاش پرم کوه کاکرود آلش دره

لیست دره های مازندران

لیست دره های استان مازندران کمجل واقع در سیاه بیشه خروجی کف هزار چم گشایش ۱۳۸۴ اندرسم مرزن آباد گزک

لیست دره های هرمزگان

لیست دره های استان هرمزگان زندان سونگر خولنگری برش کتیبه میلون هزار دره چله بوچیر هزار دروازه اوگمون گلم گرو