سحابی سه تکه

M20: در فهرست مسیه

NGC6514: کاتالوگ عمومی جدید

این سحابی در صورت فلکی قوس (کمان دار) قرار دارد. سحابی سه تکه تقریبا 40 سال نوری وسعت دارد و حدود 5 هزار سال نوری با زمین فاصله دارد. این سحابی به 3 قسمت میشود. سحابی نشری سرخ رنگ که بیشتر نورشان را از تابش اتم های هیدروژن گرفته، سحابی بازتابی ابی فام که در اثر بازتاب نور ستارگان توسط گرد و غبار پدید امده و سحابی تاریک که از ابرهای چگال و فشرده ی گرد و غبار ساخته شده است.

سحابی سه تکه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.